การตั้งค่า Droplet – LAMP

การตั้งค่า Droplet – LAMP

หลังจากเราสร้าง Droplet ใน DigitalOcean แล้ว สามารถตั้งค่าต่อไปนี้ เพื่อใช้งานเว็บไซต์

1. สร้าง Droplet ผ่าน DigitalOcean และผูกโดเมน + Cloudflare
2. รัน Command

sudo apt update

3. สามารถใช้บัญชี FTP โดยกำหนดให้เป็น SSL, ชื่อ root, รหัสผ่านที่ตั้งเอาไว้
(ถ้ารหัสผ่านใช้งานไม่ได้ให้เข้ามา Reset ที่ Droplet > Access > Reset root password)

4. รัน Command เพื่อตั้งค่า Username + Password ของ MySQL ไอดี Root

mysql_secure_installation

5. เข้าสู่ Mysql เพื่อรันคำสั่งต่อไป

mysql

6. สร้างผู้ใช้ใหม่ สำหรับเข้าส่วนจัดการ

CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

รหัสผ่าน ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ เล็ก ตัวเลข และอักษรพิเศษ

7. ให้สิทธิผู้ใช้ และรีเฟรชข้อมูล

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'username'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

8. เท่านี้ก็จะเข้าใช้งาน FTP และ MySQL ได้แล้ว ให้ Download PhpMyAdmin มาใส่ได้

Back to Top